KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ul. Jana Pawła II 20, 05 – 250 Radzymin zwany Administratorem.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych , należy skontaktować się poprzez adres email: biuro@rokisradzymin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się:
a) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO tj:
 wyrażenie zgody na kontakt mailowy,
 Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Dobrowolna zgoda, jeśli w przesłanej korespondencji znajdują się dane szczególnych kategorii,
b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – Przyjmowanie wniosków pocztą e-mail.
Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zawartej umowy,
c) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora:
 przyjmowanie wniosków pocztą e-mail, Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zgłaszanych spraw,
 ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania
4. Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych?
Będą przetwarzane następujące dane osobowe:
a) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) oraz inne w zakresie przesłanym przez Państwa,
b) adres poczty elektronicznej.
5. Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) innym podmiotom, na podstawie umowy powierzenia danych, np. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),
b) Właściwym organom, sądom oraz instytucjom państwowym lub innym instytucjom wykonującym powierzone zadania publiczne, jeżeli obowiązek ujawnienia/przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest to niezbędne celem dochodzenia praw lub roszczeń Administratora Danych Osobowych. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.

.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich tj. poza terytorium EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. Okres przechowywania danych
7.1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy.
7.2. Dane dotyczące korespondencji e-mail będą przechowywane maksymalnie do 5 lat roku
od ostatniego kontaktu, jaki Państwo z nami mieliście. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ostatni kontakt.
7.3. Informacje zawarte w rejestrze pism przychodzących i wychodzących – będą przechowywane przez 5 lat.
7.4. Dane o charakterze wykraczającym poza standardową korespondencję czy komunikację mailową dotyczącą na przykład rozliczeń, roszczeń, kontroli, będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń
8. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia), usunięcia danych jednakże z
ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych w zależności od złożonego wniosku),
prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator danych osobowych
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Możecie Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych.
10. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na wiadomość.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.

KLAUZULA… pobierz plik PDF