KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OBECNYCH I BYŁYCH PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OBECNYCH I BYŁYCH PRACOWNIKÓW

Administrator danych osobowych:
Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ul. Jana Pawła II 20 05 – 250 Radzymin zwana dalej Administratorem.
Inspektor Ochrony danych
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się poprzez adres email: biuro@rokisradzymin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się:
a) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c RODO – w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie wykonania umowy, której jest Pan/i stroną – umowa o pracę,
b) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO – realizacja praw i obowiązków wynikających z zawartego stosunku pracy tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikających m.in. z takich przepisów jak:
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2019 roku poz. 1040) art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt. 9a i 9b ,
 ustawy z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2019 poz. 300) – w szczególności art.. 1 , 6 oraz 6a,
 przepisów podatkowych w tym m.in. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2019 roku poz. 1387),
 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U z 2018 roku poz. 2369),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U z 2017 roku Nr 894)
 Ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2018 roku poz. 1270),
 w zw. z art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2019 roku poz. 553),
c) na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2019 roku poz. 1040) art. 22 z ind. 2 – środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia,
d) na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit.a RODO – zapewnienia Panu/i świadczeń ze strony pracodawcy w obszarze socjalnym, ubezpieczeniowym, na podstawie udzielonej przez Pana/ią zgody.

Odbiorcy danych osobowych:
Pana/i dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) kontrahentom Administratora Danych Osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie służbowych danych kontaktowych (dotyczy obecnych pracowników),
b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),
c) Dostawcom usług kadrowo – płacowych i księgowych (dotyczy obecnych pracowników),
d) Dostawcom usług prawnych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń,
e) Dostawcom usług szkoleniowych (dotyczy obecnych pracowników),,
f) Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla zrealizowania poszczególnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych tj. przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy pracownika, a dla umów o prace zawartych od dnia 01.01.2019 roku przez okres 10 lat od dnia zakończenia pracy pracownika.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia), usunięcia jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Pan/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator danych osobowych.
Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych było wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych uniemożliwiłoby wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA…  pobierz plik PDF