KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW RADZYMIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW RADZYMIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) prosimy o zapoznanie
się z poniższymi informacjami.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ul. Jana Pawła II 20 05 – 250 Radzymin zwana dalej Administratorem.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych , należy skontaktować się poprzez adres email: biuro@rokisradzymin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się:
a) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. b tj. realizacja praw i obowiązków wynikających z zawarcia i wykonania umowy przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu,
b) na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
c) na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych tj.:
 ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi,
 stosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2019 roku poz. 1040) art. 22 z ind. 2
4. Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) kontrahentom Administratora Danych Osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji umowy,
b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),
c) Dostawcom usług prawnych, podatkowych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń,
d) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania rozliczeń,
e) Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych, w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy lub prawidłowego funkcjonowania Administratora Danych Osobowych.
f) Właściwym organom, sądom oraz instytucjom państwowym i samorządowym lub innym instytucjom wykonującym powierzone zadania publiczne, jeżeli obowiązek ujawnienia/przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest to niezbędne celem dochodzenia praw lub roszczeń Administratora Danych Osobowych
5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich tj. poza terytorium EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
6. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla zrealizowania poszczególnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorem tj.:
• przez okres określony przepisami prawa np. podatkowymi,
• przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez czas trwania takich postępowań.

.

7. Dane z innych źródeł
7.1. W przypadku dokonywania przez Państwa płatności za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo płatności. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonaliście Państwo wymaganej płatności, a w razie potrzeby także w celu dokonania rozliczeń.
7.2. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes.
7.3. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: jako niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej Nas umowy.
8. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia), usunięcia danych jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych w zależności od złożonego wniosku), prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator danych osobowych
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Możecie Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych.
10. Zgoda
W przypadku, gdy wykorzystywane Państwa dane nie są konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi Naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
11. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Radzymińskim Ośrodek Kultury i Sportu podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy i późniejszego jej realizowania.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.

KLAUZULA…  pobierz plik PDF