Regulamin Strefy Kibica organizowanej przez ROKiS

Regulamin Strefy Kibica
organizowanej przez RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie transmisji meczów piłkarskich w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022, będą przebywać na terenie Strefy Kibica w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu.

 2. Każda osoba przebywająca na terenie Strefy Kibica zobowiązana jest stosować́ się̨ do postanowień́ niniejszego Regulaminu.

 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w Strefie Kibica oraz określenie zasad zachowywania się osób przebywających na jej terenie.

 4. Strefa Kibica w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu wpisana jest na listę Oficjalnych Stref Kibica:

 5. Organizatorem Strefy Kibica jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu.

§ 2 Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Strefy Kibica

 1. Strefa Kibica obejmuje teren hali sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyminie

 2. Na terenie Strefy Kibica odbywają się pokazy meczów Reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn w ramach Mistrzostw Świata 2022, w terminach:

  1. Wtorek, 22 listopada: Polska – Meksyk (godz. 18:00),

  2. Sobota, 26 listopada: Polska – Arabia Saudyjska (godz. 14:00),

  3. Środa, 30 listopada: Polska – Argentyna (godz. 20:00).

 3. Pokazy odbywające się w Strefie Kibica mają charakter otwarty i darmowy, z ograniczoną liczbą miejsc, która wynosi 299.

 4. Osoby małoletnie (do 12. roku życia) mogą przebywać w Strefie Kibica wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

 5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Strefy Kibica zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu

§ 3 Zakazane jest:

 1. Niszczenie infrastruktury, wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie Strefy Kibica.

 2. Jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Strefy Kibica.

 3. Wnoszenie i uzywanie: napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Strefy Kibica.

 2. Uczestnik Strefy Kibica jest świadomy wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z panującym stanem epidemicznym (dystans, itp.) oraz zobowiązuje się z ich bezwzględnym przestrzeganiem.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

 4. W sytuacjach, które nie są ujęte w Regulaminie Strefy Kibica, należy stosowaćzasady obowiązujące na obiekcie Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania Strefy Kibica