Regulamin konkursu WYTYPUJ WYNIK MECZU I STRZELCA PIERWSZEJ BRAMKI

REGULAMIN KONKURSU
„WYTYPUJ WYNIK MECZU I STRZELCA PIERWSZEJ BRAMKI”

§1

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

WYTYPUJ WYNIK MECZU I STRZELCA PIERWSZEJ BRAMKI” , dalej Konkurs.

 1. Organizatorem Konkursu jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin (zwany dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”).

 2. Konkurs trwa w dniach od 22.11.2022 r. od godziny 08.00, do 22.11.2022 r. do godziny 16.59.

 3. Organizator Konkursu oświadcza, że konkurs nie jest sponsorowany ani organizowany przez portal społecznościowy Facebook.

 4. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

 5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora Konkursu.

§ 2

Uczestnicy konkursu i zasady uczestnictwa

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która
  poprawnie wykona zadanie konkursowe, o którym mowa w §3 niniejszego regulaminu.

 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

§ 3

Zadanie konkursowe i nagrody

 1. Zadanie Konkursowe polega na:

  1. Wytypowaniu wyniku meczu POL-MEK i podanie strzelca 1 bramki w komentarzu pod postem oraz udostępnienie postu i polubienie fanpage Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

 1. Uczestnicy konkursu którzy prawidłowo wyktypują wynik spotkania i 1 strzelca bramki otrzymają nagrody:

2.1. Zwycięzca, który najszybciej dokładnie wytypuje wynik meczu oraz strzelca 1 bramki otrzyma nagrodę głównątj.: dwa vouchery na dowolny domowy mecz Legii Warszawa w sezonie 2022/2023.

§ 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.

 2. Nagrody zostaną przyznane osobie, która prawidłowo wykona zadanie konkursowe ujęte w § 3 niniejszego regulaminu.

 3. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród konkursowych, odbędzie się w dniu 23.11.2022 r. o godz. 10.00, tego samego dnia uczestnik, który prawidłowo wypełnił zadanie konkursowe, zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem facebook’a.

 4. Nagrody nieodebrane do dnia 30.11.2022 r. do godz. 20.00 ulegają przepadkowi.

                                                                                                                                                                     § 5

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin .

 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Kwaśnik. Można się z nią kontaktować poprzez wiadomość e-mail na adres: rodo@radzymin.pl

 3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  1. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

  2. umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

  3. opublikowanie informacji o laureatach,

  4. archiwizację dokumentów.

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

 2. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

 3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

  3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno-informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych w społeczeństwie (w tym przygotowania materiałów edukacyjnych na potrzeby Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”).

 2. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 6

 Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@rokisradzymin.pl

§ 7

 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.